અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

IFFCO Recruitment for various posts 2021 @ iffco.in

IFFCO Recruitment for 2021 @ iffco.in –The Indian Farmers Fertiliser co-op restricted (IFFCO) has at large an employment notification fascinating candidates to submit an application for the positions of below mentioned posts. This is a critical ability for attracted candidates who are looking for IFFCO Jobs 2021.

Before applying for the post, candidates must guarantee that he/ she fulfills the eligibility criteria and other circumstances mentioned in this advertisement. Candidates are advised to warily interpret the satisfied advertisement for minutiae of didactic qualification and other eligibility criteria before submission of application. more in depth in a row concerning instructive qualification, age limit, selection procedure, how to put into operation ,last day for IFFCO Vacancy 2021 are mentioned below.
IFFCO RECRUITMENT FOR 2021
 

Name of Organization: IFFCO

Name of the Posts: Interpreter / Translator in Chinese ( Mandarin) Language

Educational Qualification: Full time Graduate in any discipline with minimum 60% Marks in aggregate from a authorised University /Institution.
b) A govt. authorised Degree/ Diploma in Chinese language

Age Limit : 30 years as on 01st January, 2021.

How to Apply ? : Interested and eligible candidates may apply Online through website before 31-01-2021

Important Links :

Click here for Recruitment Advt.


Click here for Apply Online

Important Dates to Remember: Last Date for Online Application : 31-01-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment